2016-10-07 vs Bacon Academy - nanosphoto
Amtrak at Essex 2014