2019-06-03 - LVFD Work Day - nanosphoto
FEC southbound through Boca Raton, FL