CT Renegades Four Town Fair 2009 - nanosphoto
CSO-1 idling