Freight - nanosphoto
FEC southbound through Boca Raton, FL

Along the Shetucket
The P&W Willi Extra skirts along the Shetucket River on the Scotland/Windham town line.