Me - nanosphoto
FEC southbound through Boca Raton, FL